Методична робота

 

Положення про атестацію педагогічних працівників 

Склад атестаційної комісії на 2023-2024 н.р.

Список педагогічних працівників, які атестуються в 2023-2024 н.р.

Алгоритм атестації педагогічних працівників 

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУСОВУ ПЕРЕПІДГОТОВКУ

               ГРАФІК КУРСІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МЕТОДИЧНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ - 2024

               ГРАФІК КУРСІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МЕТОДИЧНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ - 2023

ГРАФІК КУРСІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МЕТОДИЧНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ- 2022

ГРАФІК КУРСІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МЕТОДИЧНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ- 2021

 

 

  Перспективний план роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою школи

 

«Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму».

 

1.Загальні положення. Обґрунтування проблеми.

 

Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності. Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності. Такі якості можуть бути сформовані у процесі спеціально організованих педагогічних впливів в системі освіти, яка сама прагне до творчого вирішення проблем через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної мети. Тому завдання школи - створити такий освітній простір, у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень та формування компетенцій набувала досвіду взаємодії з соціумом. Це, у свою чергу, потребує від педагогів переглянути традиційні підходи до процесу індивідуалізації та соціалізації дитини в інноваційному освітньому просторі.

  Саме на пошук більш ефективних шляхів, форм і методів соціалізації та індивідуалізації особистості має бути направлена методична робота – один з важелів управління освітнім процесом, спрямована на виховання в учителів вимогливості до своєї праці, бажання знаходити раціональні методи навчання й виховання. Внутрішньошкільна методична робота спрямована на розвиток професійної компетентності, виявлення творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, роботу в нових умовах, залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. 

 Методична робота становить цілісну систему взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення професійного рівня всього педагогічного колективу. На розвиток ініціативи і творчості кожного учителя зокрема і загалом – на підвищення результативності освітнього процесу, досягнення оптимальних результатів у навчанні та вихованні.

Педагогічний колектив загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 с. Іванів у 2020-2025 навчальному році розпочав  працювати   над науково-методичною проблемою: «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму».

Мета: створення психолого-педагогічних умов для формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації принципу дитиноцентризму та компетентнісного підходу.

Завдання:

 1. Вивчити й узагальнити питання реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму в освітньому середовищі.

2. Визначити вихідні науково-методичні умови роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою.

3. Визначити психолого-педагогічні умови оптимального творчого розвитку школярів на основі педагогіки партнерства в умовах формування інноваційного середовища на уроках та в позаурочній діяльності.

4. Розробити та впровадити методичну систему розвитку творчої діяльності учнів, в основі якої – сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають їх до активної, ініціативної, креативної та самостійної пізнавальної діяльності.

5. Забезпечити умови для розвитку творчої особистості дитини, вміло  реалізувавши принцип дитиноцентризму.

6. Сприяти позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності як основи формування життєвих компетентностей.

7. Забезпечити досягнення певного стандарту освіти.

8. Забезпечити реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та інноваційного підходів.

9. Забезпечити реалізацію моделі школи і моделі випускника.

10. Забезпечити психологічну підтримку управлінського та освітнього процесів у школі.

11. Розробити і впровадити нові форми і методи взаємодії у системі батьки – школа, школа – громадськість для збільшення ефективності педагогічного впливу.

12. Розробити критерії оцінювання ефективності роботи над науково-методичною проблемою.

13. Проаналізувати ефективність проведеної роботи з точки зору реалізації отриманих знань у практику діяльності вчителів школи і педагогічного колективу в цілому.

 

2. Етапи роботи над науково - методичною проблемою:

 

І ЕТАП

Діагностичний (1 рік) 2020-2021 н.р.

 

1. Вивчення науково-методичної літератури з проблеми.

2. Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим ППД.

3. Створення ініціативної групи з планування системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань щодо реалізації проблеми.

4. Складання програми дослідження визначеної проблеми, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодія з іншими напрямами педагогічного процесу.

5. Підготовка та проведення засідань педагогічної ради:

«Оцінка ефективності реалізації проблеми формування готовності сучасного педагога до впровадження дистанційного навчання в освітній процес».

«Про наступність початкової та основної школи. Стан. Проблеми. Перспективи (класно-узагальнюючий контроль освітнього процесу у 5-их класах)».

«Булінг в освітньому закладі. Шляхи його виявлення та попередження в освітньому закладі».

«Шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу, учнів і батьків в умовах демократизації школи».

 6. Визначення провідних напрямків діяльності шкільних методичних комісій з питань реалізації загальношкільної проблеми. Впровадження в практику роботи закладу освіти дистанційного навчання.

7. Оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної проблеми в шкільному методичному кабінеті.

 

ІІ ЕТАП

Практичне дослідження проблеми (2 рік) 2021-2022 н.р.

 

1. Спрямування всіх напрямів внутрішньошкільної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу вчителя у контексті реалізації проблемного питання.

2. Продовження роботи над шкільною програмою «Обдарованість».

3. Розробка методичною радою рекомендацій щодо покращення якості освіти.

4. Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних МК, вироблення заходів стосовно їх реалізації. «Формування інноваційного освітнього середовища шляхом впровадження в практику роботи закладу освіти дистанційного навчання та нових прогресивних технологій навчання».

 5. Підготовка та проведення засідань педагогічної ради:

«Принцип дитиноцентризму (орієнтація на потреби дитини) у роботі сучасного закладу освіти».

 «Компетентнісний підхід – основа освітнього процесу в Новій українській школі».

«Партнерська взаємодія школи і сім’ї, підтримка дитини в освітньому середовищі». «Педагогічна діяльність працівників школи щодо організації різних форм конструктивної комунікації з батьками здобувачів освіти».

6. Вивчення, апробація існуючого ППД.

 7.Створення банку інформації щодо впровадження проблеми в освітній процес.

8. Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів.

9. Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми.

10. Поповнення інформаційного банку даних «Обдарованість»

 11. Аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів, вжиття заходів до їх поліпшення.

 

ІІІ ЕТАП

Практичне дослідження проблеми (3 рік) 2022-2023 н.р.

Розвиток ініціативи і творчості кожного вчителя та впровадження результатів наукових досліджень в практику своєї  роботи.

 

 1. Спрямування роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою в напрямі: «Педагогіка партнерства – ключовий компонент формули нової української школи».

2. Активізувати діяльність шкільних МК, семінару-практикуму у контексті роботи над проблемою.

 3. Підготовка та проведення засідань педагогічної ради:

«Про роботу  педагогічного колективу за новим Державним стандартом базової середньої освіти та навчання здобувачів освіти на засадах  академічної доброчесності»

  «Комфортне, безпечне, інклюзивне, розвивальне та мотивуюче середовище – результат спільної діяльності учасників освітнього процесу та пріоритетна вимога внутрішньої системи якості освіти».

  «Діяльність педагогів закладу освіти щодо створення сприятливих умов для повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку учнів, формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці в динамічному світі».

 «Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму та конструктивної співпраці учасників освітнього процесу – показник якості управлінських рішень».

 «Стан правової та психологічної підтримки дітей та молоді, які потрапили в складні соціальні умови. Завдання педагогічного колективу щодо успішного вирішення даного питання».

«Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованих учнів в освітньому середовищі нашого навчального закладу. Творчий внесок педагогів у результативне вирішення даного питання».

 4. Випуск методичного бюлетеня з досвіду роботи над проблемою.

5. Залучення педагогічних працівників школи до участі у районних творчих групах.

 

ІV ЕТАП

Практичне дослідження проблеми (4 рік) 2023-2024 н.р. Спрямування роботи  над єдиною науково-методичною проблемою в напрямі: «Формування у школярів творчих навичок та пошуково-дослідницької роботи»

 

1. Удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою.

2. Підготовка та проведення педрад:

«Забезпечення власного професійного розвитку і підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами».

«Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно-пошукову роботу. Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової культури учнів».

«Діяльність класного керівника щодо випробування творчого потенціалу кожного учня у позанавчальній діяльності, ефективність та результативність таких дій».

«Дисципліна учнів – шлях до ефективності та результативності їх навчальної діяльності».

«Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень учнів».

«Створення та використання освітніх ресурсів як напрям підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників».

 

 

 

 

 

V ЕТАП

Узагальнюючий, підсумковий (5 рік) 2024-2025 н.р. Узагальнення роботи педагогічного колективу школи над науково-методичною проблемою.

1.Узагальнення та аналіз роботи над проблемою, вироблення практичних рекомендацій.

2. Проведення творчих звітів шкільних МК про наслідки роботи над проблемою.

3. Проведення творчих майстерень кращих учителів школи за результатами роботи над проблемою.

4. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад.

5. Створення банку перспективного педагогічного досвіду.

 6. Проведення педрад:

«Створення та використання освітніх ресурсів як напрям підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників».

«Формування особистості здобувача освіти на відносинах довіри, прозорості, дотримання етичних норм як важлива складова внутрішньої системи якості освіти».

«Формувальне оцінювання учнів та його роль у позитивній самооцінці та особистісному поступові здобувачів освіти».

«Школа і сім’я: партнерство всерйоз і надовго». 

«Роль учнівського самоврядування в житті нашого закладу освіти як реальної виховної сили в умовах демократизації школи».

Круглий стіл «Підсумки роботи над науково-методичною проблемою школи «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму».

7. Проведення підсумкової методичної конференції та педагогічної виставки за підсумками роботи над проблемою.

8. Визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду.

 

Очікуваний результат:

- формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму;

- підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів для індивідуалізації та соціалізації учнів в інноваційному середовищі учнів на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності;

- підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку творчого потенціалу учнів їх креативності;

- підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя в інноваційному середовищі;

 - вироблення методичних рекомендацій за результатами роботи над науково-методичною проблемою;

-  розробка програм, проєктів і семінарів з проблеми;

- обмін досвідом, впровадження конструктивного досвіду, інтеграція отриманих знань в практику роботи вчителів школи;

- використання набутого досвіду на практиці;

-поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині коллективу

- особиста відповідальність педагога за результати наданих освітніх послуг.

 

 

 

3. Заходи

1-й рік роботи,  2020-2021 навчальний рік

Заходи

Відповідальний

1.

Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми в шкільному методичному кабінеті

Заступник з навчально-виховної роботи

2.

Створення картотеки рекомендованої літератури з проблеми

Бібліотекар

3.

Організація наставництва, консультації для молодих учителів

Заступник з навчально-виховної роботи

4.

Забезпечення морального і матеріального стимулювання роботи вчителів над проблемою.

Директор

5.

Удосконалення роботи педагогічного колективу з обдарованими і здібними дітьми.

Заступники, психолог

6.

Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних  МК, вироблення заходів стосовно їх реалізації. Визначення індивідуальних науково-методичних проблем, виходячи зі шкільної проблеми, специфіки предмета й уподобань кожного вчителя.

Керівники МК,

вчителі- предметники

7.

Організація взаємовідвідування уроків із метою вивчення роботи вчителів над проблемою.

Заступник з навчально-виховної роботи

8.

Організація взаємовідвідування позакласних заходів з метою вивчення роботи вчителів над проблемою.

Директор,

заступники

9

Випуск методичних бюлетенів із досвіду роботи над проблемною темою.

Методична рада

10

Засідання  педради:

 1. Оцінка ефективності реалізації проблеми формування готовності сучасного педагога до впровадження дистанційного навчання в освітній процес.

 Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ.

2. Про наступність початкової та основної школи. Стан. Проблеми. Перспективи (класно-узагальнюючий контроль освітнього процесу у 5-их класах).

1.                        Булінг в освітньому закладі. Шляхи його виявлення та попередження в освітньому закладі.

3.Система роботи навчального закладу щодо превентивного та художньо-естетично виховання здобувачів освіти.

Допомога підліткам у професійному самовизначенні.

4.Шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу, учнів і батьків в умовах демократизації школи.

Директор, заступники

11.

Методичні оперативки:

науково-методична діяльність і впровадження  сучасних технологій у навчально-виховний процес;

результати роботи вчителів над індивідуальними методичними темами.

Заступник з навчально-виховної роботи

12.

Психолого-педагогічний семінар «Психологічне забезпечення запровадження дистанційного навчання у педагогічній діяльності вчителів».

Психолог

 

13.

Засідання шкільних МК  «Впровадження освітніх технологій дистанційного навчання в практику роботи педагогічного колективу».

Керівники МК

 

14.

Випуск бюлетеню «Сучасні технології дистанційного навчання», пам’ятки-буклету «Формування компетентнос-тей учнів».

Методична рада

 

2-й рік роботи, 2021 – 2022 навчальний рік

 

Заходи

Відповідальний

1.

Діагностика рівня сформованості загально-навчальних інформаційних умінь педагогів

Заступник з навчально-виховної роботи

2.

Моніторинг навчальних досягнень учнів з метою вивчення впливу нових напрямків роботи на результативність навчання.

Заступник з навчально-виховної роботи

3.

Творчі звіти вчителів за результатами роботи над проблемою під час атестації.

Заступник з навчально-виховної роботи

4.

Моніторинг особистого професійного зростання вчителів.

Заступник з навчально-виховної роботи

5.

Удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою.

Заступник з навчально-виховної роботи

6.

Засідання педагогічної ради:

1. Принцип дитиноцентризму (орієнтація на потреби дитини) у роботі сучасного закладу освіти.

2. Компетентнісний підхід – основа освітнього процесу в Новій українській школі.

  Партнерська взаємодія школи і сім’ї, підтримка дитини в освітньому середовищі.

3. Педагогічна діяльність працівників школи щодо організації різних форм конструктивної комунікації з батьками здобувачів освіти.

Інклюзивне навчання: рівні можливості для кожного.

4. Про підсумки роботи школи першого ступеня по впровадженню Концепції НУШ та впровадження нового Державного стандарту Базової  середньої освіти.  

Директор,

заступники

7.

Засідання методичної ради:

робота творчої групи з навчально-методичної проблеми школи;

звіти-презентації шкільних МК про роботу над проблемою: природничо-математичний цикл - грудень; суспільно-гуманітарний цикл - квітень; початкові класи - березень; класні керівники - травень;

 про організацію роботи на ІІ етапі роботи над проблемою.

Заступник з навчально-виховної роботи

8.

Психолого-педагогічний семінар  Круглий стіл «Що таке моніторингові дослідження? Для чого і як вони здійснюються?».

 

9

 Випуск бюлетеню «Ефективність курсової перепідготовки вчителів»

 Методична рада

10

Методичний тиждень «Уроки дають майстри педагогічної справи»

Методична рада

11

Інструктивно-методичні наради:

- про шляхи підвищення в учнів мотивації до навчання;

- науково-методична діяльність і впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес.

Заступник з навчально-виховної роботи

 

3-й рік роботи, 2022 – 2023 навчальний рік

 

Заходи

Відповідальний

1.

Засідання методичних комісій вчителів: 

Інтегровані уроки – проблеми сьогодення;  Інновація в конкурсах з інформаційних технологій;

Розвиток алгоритмічного мислення школярів;

Психолого-педагогічна діагностика як один із засобів індивідуалізації навчання і виховання учнів.

Заступник з навчально-виховної роботи,

керівники МК

 

2.

Засідання педагогічної ради:

1. Про діяльність педагогічного колективу школи за новим Державним стандартом базової середньої освіти та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.

2. Комфортне, безпечне, інклюзивне, розвивальне та мотивуюче середовище – результат спільної діяльності учасників освітнього процесу та пріоритетна вимога внутрішньої системи якості освіти.

   Діяльність педагогів закладу освіти щодо створення сприятливих умов для повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку учнів, формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці в динамічному світі.

3. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму та конструктивної співпраці учасників освітнього процесу – показник якості управлінських рішень.

Стан правової та психологічної підтримки дітей та молоді, які потрапили в складні соціальні умови. Завдання педагогічного колективу щодо успішного вирішення даного питання

3. Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованих учнів в освітньому середовищі нашого навчального закладу. Творчий внесок педагогів у результативне вирішення даного питання.

Директор,

заступник з навчально-виховної роботи

3.

Методичні оперативки:

Участь у видавничій діяльності ;

«Панорама творчих надбань учителя»;

Формування навичок самостійної роботи учнів у позаурочний час;

Результати роботи класних керівників над індивідуальними виховними темами.

Заступник з навчально-виховної роботи

4.

Засідання методичної ради:

моніторингова діяльність методичних об’єднань;

стимулювання і заохочування учнів до освітньої діяльності;

інформаційно-комунікативні технології в навчальному процесі сучасної школи.

Заступник з навчально-виховної роботи

5.

Круглий стіл «Що таке моніторингові дослідження? Для чого і як вони здійснюються?».

Заступник з навчально-виховної роботи

6.

Практичний семінар «Інноваційний пошук учителя. Осмислення уроку як результат застосування інноваційних педтехнологій»

Заступник з навчально-виховної роботи

7.

Методичний тиждень «Декада відкритих уроків вчителів, які атестуються».

Заступник з навчально-виховної роботи

8.

Психолого-педагогічний семінар «Психологічні аспекти формування особистості».

Практичний  психолог

9

Наказ про підсумки методичної роботи на ІІІ етапі реалізації науково-методичної проблеми

Заступник з навчально-виховної роботи

 

 4-й рік роботи, 2023 – 2024 навчальний рік

 

Заходи

Відповідальний

1.

Засідання шкільних МК:

упровадження інноваційних технологій на уроках;

мультимедійні презентації на уроках.

Заступник з навчально-виховної роботи, керівники МК

2.

Засідання методичної ради:

 критичне мислення;

модель навчання і виховання громадян майбутнього;

самостійна робота учнів на семінарських заняттях;

інноваційні технології у форматі контрольно-оціночної діяльності.

Заступник з навчально-виховної роботи

3.

Методичні оперативки:

система роботи вчителя щодо контролю знань, умінь та навичок;

 ефективність використання варіативної частини навчального плану;

творчість класного керівника: шляхи звільнення від стереотипів та шаблонів.

Заступник з навчально-виховної роботи

4.

Засідання педагогічної ради:

1. Забезпечення власного професійного розвитку і підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

2.Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно-пошукову роботу. Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової культури учнів.

 Діяльність класного керівника щодо випробування творчого потенціалу кожного учня у позанавчальній діяльності, ефективність та результативність таких дій.

3. Дисципліна учнів – шлях до ефективності та результативності їх навчальної діяльності

 Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень учнів.

4.. Створення та використання освітніх ресурсів як напрям підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників.

Директор, заступники

5.

Декада відкритих уроків вчителів, що атестуються.

Методична рада

6.

Науково-практичний семінар: «Формування компетентної особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища».

Керівники МК

7.

Психолого-педагогічний семінар «Перевантаження учнів: причини, наслідки й шляхи подолання».

Практичний психолог

8.

Ярмарок педагогічних ідей «Сучасний урок -  спільна творчість учителя і учнів»

Методична рада

9

Випуск збірки «Панорама творчих надбань учителя».

Методична рада

 

 5-й рік роботи, 2024 – 2025 навчальний рік

 

Заходи

Відповідальний

1.

Засідання педагогічної ради:

1. Створення та використання освітніх ресурсів як напрям підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників.

2.Формування особистості здобувача освіти на відносинах довіри, прозорості, дотримання етичних норм як важлива складова внутрішньої системи якості освіти.

Формувальне оцінювання учнів та його роль у позитивній самооцінці та особистісному поступові здобувачів освіти.

3. Школа і сім’я: партнерство всерйоз і надовго. 

  Роль учнівського самоврядування в житті нашого закладу освіти як реальної виховної сили в умовах демократизації школи.

4. Підсумки роботи над науково-методичною проблемою школи «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму».

Директор, заступники

 

2.

Психолого-педагогічний семінар «Особистісне й професійне зростання педагога як умова розвитку школи життєвої компетентності».

Практичний психолог

3.

Презентація  «Мої методичні знахідки» (узагальнення досвіду роботи вчителів, що атестуються, за методичною темою школи).

 Керівники МК

4.

Засідання методичної ради:

1.Формування особистості здобувача освіти на відносинах довіри, прозорості, дотримання етичних норм як важлива складова внутрішньої системи якості освіти.

Формувальне оцінювання учнів та його роль у позитивній самооцінці та особистісному поступові здобувачів освіти.

2. .Школа і сім’я: партнерство всерйоз і надовго. 

  Роль учнівського самоврядування в житті нашого закладу освіти як реальної виховної сили в умовах демократизації школи.

3. Підсумки роботи над науково-методичною проблемою школи «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму».

Голова методичної ради,

керівники МК,

практичний психолог

5.

Практичний семінар «Синтез інформаційно-комп’ютерних та інноваційних педагогічних технологій».

Керівники МК

 

6.

Конференція: Підсумки роботи колективу над методичною темою: «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму».

Директор, керівники

МК

7.

Майстер-клас вчителів вищої категорії

Керівники

МК

 

 

 

 

 

 

5.2. Мережа класів та контингентів учнів.

 Перспективне прогнозування учнівського контингенту

на основі обліку дітей на території обслуговування школи

Класи

Роки, кількість класів, їх наповнюваність

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

1

2/46

2/40

2/40

2/49

2/48

2

2/46

2/46

2/40

2/40

2/49

3

2/44

2/46

2/46

2/40

2/40

4

2/49

2/44

2/46

2/46

2/40

5

2/55

2/49

2/44

2/46

2/46

6

2/46

2/55

2/49

2/44

2/46

7

2/51

2/46

2/55

2/49

2/44

8

2/44

2/51

2/46

2/55

2/49

9

2/31

2/44

2/51

2/46

2/55

10

1/29

1/20

2/32

2/35

2/32

11

2/39

1/29

1/20

2/32

2/35

Всього

21/480

/21470

21/469

22/482

22/484

та реальних можливостей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Атестація та курсова перепідготовка педагогічних працівників

Перспективний план

чергової  атестації педпрацівників

 

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

вчителя

Посада

Встановлена каліфікацій-на категорія

З якого року працює в даній школі

Рік прохо- дження курсової перепід-готовки

Рік

попере-

дньої атес-тації

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

1

Гаврилюк

Ольга

Леонідівна

Учитель хімії,

директор школи

вища,

старший учитель

1993

2020

 

2017

 

 

+

 

 

 

2

Клімішина

Марія Миколаївна

Учитель математики,

заст. директора з НВР

вища

1978

2020

2020

 

 

 

 

+

3

Богачук

Жанна

Кузьмівна

Учитель музич. мист., заст.  директора з ВР

перша

2019

2020

2011

+

 

 

 

 

4

Гончарук

Людмила Вікторівна

Психолог

вища

 

1987

2020

2016

+

 

 

 

 

5

Єфременко

Олена

Петрівна

Учитель української мови і літератури

вища,

старший вчитель

1994

2020

2019

 

 

 

+

 

6

Дубовик

Олена Михайлівна

Учитель української мови і літератури

вища

2000

2020

2019

 

 

 

+

 

7

Грищишина Любов Миколаївна

Учитель  української мови і  літератури

5вища

1998

2020

2018

 

 

+

 

 

8

Олійник

Світлана Василівна

Учитель  української мови і  світової літер.

вища

1998

2020

2019

 

 

 

+

 

9

Муляр

Оксана Станіславівна

Учитель української

 мови і літ.

вища,

старший вчитель

1998

2020

2020

 

 

 

 

+

10

Бабахідзе

Аліна

Василівна

Учитель російської мови та світової  літер.

друга

2014

2020

2018

 

 

+

 

 

11

Мовчан

Людмила Степанівна

Учитель російської мови та світової  літер.

вища,

 старший учит.

1979

2020

2017

 

+

 

 

 

12

Ізваріна

Олена

Віталіївна

Учитель

англійської мови

перша

1998

2020

2016

+

 

 

 

 

13

Богачук 

Світлана Леонідівна

Учитель

англійської мови

перша

2001

2020

2016

+

 

 

 

 

14

Клімішина

Тетяна

Миколаївна

Учитель

англійської мови

перша

2007

2020

2018

 

 

+

 

 

15

Маліновський

Микола

 Іванович

Учитель історії, правознавства

перша

1989

2020

2018

 

 

+

 

 

16

Маліновська

Світлана Миколаївна

Учитель історії, правознавства

перша

1989

2020

2018

 

 

+

 

 

17

Оліх

Ігор

Іванович

Учитель історії,

трудового навчання

перша

2010

2020

2019

 

 

 

+

 

18

Клімішина

Тетяна

Захарівна

Учитель

математики

вища

1999

2020

2017

 

+

 

 

 

19

Клімішин

Аліна

Яківна

Учитель

математики, інформатики

друга

2007

2020

2019

 

 

 

+

 

20

Мачульська

Тетяна

Петрівна

Учитель

біології

вища

2001

2020

2018

 

 

+

 

 

21

Кулик 

Катерина Павлівна

Учитель математики

вища

2019

2020

2018

 

 

+

 

 

22

Мазур Євгенія

Іванівна

Учитель фізики, інформатики

вища

2020

2020

2016

 

+

 

 

 

23

Скворцова

Оксана

Петрівна

 Учитель географії, природознавства

Вища,

ст. вчитель

1999

2020

2016

+

 

 

 

 

24

Поліщук

Тетяна

Василівна

Учитель

фізики,

 астрономії

вища

2007

2020

2020

 

 

 

 

+

25

Балибюк 

Олеся Олександрівна

Учитель образотворчого мистецтва, ГПД

перша

2009

2020

2019

 

 

 

+

 

26

Шевчук

Світлана Михайлівна

Учитель  трудового навчання, Захисту Вітчизни

вища

2016

2020

2020

 

 

 

 

+

27

Трофімов

Іван

Глібович

Учитель 

фізичної культури

вища

1988

2020

2020

 

 

 

 

+

28

Грищишин

Олександр Петрович

Учитель фізичної культури

вища

1994

2020

2018

 

 

+

 

 

29

Риндюк

Людмила Костянтинівна

Учитель

початкових  класів

бакалавр

2016

2020

-

 

 

+

 

 

30

Броновицька Наталія Олександрівна

Учитель

початкових  класів

вища

1987

2020

2019

 

 

 

+

 

31

Глушко

Наталія Леонідівна

Учитель

початкових  класів

вища,

старший вчитель

1987

2020

2020

 

 

 

 

+

32

Висоцька

Любов Володимирівна

Вихователь ГПД

вища

1998

2020

2018

 

 

+

 

 

33

Кулик

Олена  Іванівна

Учитель

початкових класів

перша

2008

2020

2019

 

 

 

+

 

34

Боцюра

Світлана Михайлівна

Учитель

 початкових класів

перша

2010

2020

2019

 

 

 

+

 

35

Омельчук

 Світлана

Дмитрівна

Учитель

 початкових  класів

вища

1989

2020

2019

 

 

 

+

 

36

Підлуцька

Ольга Миколаївна

Учитель

початкових  класів

перша

2006

2020

2018

 

 

+

 

 

37

Федчишина

Тетяна Степанівна

Учитель

початкових  класів

11тарифний розряд

1978

2020

2018

 

 

+

 

 

38

Курнос

Інна

Павлівна

Учитель початкових  класів

перша

2010

2020

2019

 

 

 

+

 

39

Гаврилюк  Андрій Володимирович

Педагог-організатор,

історія

бакалавр

2020

2020

-

 

 

 

+

 

40

Коваль

Світлана Анатоліївна

 

Учитель основ

здоров’я, хімії

перша

2008

2020

2020

 

 

 

 

+

41

Рабишина

Наталія Ростиславівна

Бібліотекар

11 тарифний розряд

2008

2020

2016

+

 

 

 

 

42

Марценкевич

Ольга

Анатоліївна

Учитель

музичного мистецтва

10 тарифний розряд

2018

2020

-

 

 

+

 

 

43

Липова

Катерина Юріївна

Вихователь ГПД

спеціаліст

2016

2020

-

 

 

+

 

 

44

Янчук

Віра

 Олегівна

Вихователь ГПД

бакалавр

2016

2020

-

 

+

 

 

 

 

Перспективний план

курсової перепідготовки педпрацівників

 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

вчителя

Посада

Встановлена каліфікацій-на категорія

З якого року працює в даній школі

Рік прохо- дження курсової перепід-готовки

Рік

попе-редньої атеста-

ції

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

1

Гаврилюк

Ольга

Леонідівна

Учитель хімії,

директор школи

вища,

старший учитель

1993

2020

 

2017

+

 

+

+

+

+

2

Клімішина

Марія Миколаївна

Учитель математики,

заст. директора з НВР

вища

1978

2020

2020

+

 

+

+

+

+

3

Богачук

Жанна

Кузьмівна

Учитель музич. мист., заст.  директора з ВР

перша

2019

2020

2011

+

 

+

+

+

+

4

Гончарук

Людмила Вікторівна

Психолог

вища

 

1987

2020

2016

+

 

+

+

+

+

5

Єфременко

Олена

Петрівна

Учитель української мови і літератури

вища,

старший вчитель

1994

2020

2019

+

 

+

+

+

+

6

Дубовик

Олена Михайлівна

Учитель української мови і літератури

вища

2000

2020

2019

+

 

+

+

+

+

7

Грищишина Любов Миколаївна

Учитель  української мови і  літератури

вища

1998

2020

2018

+

 

+

+

+

+

8

Олійник

Світлана Василівна

Учитель  української мови і  світової літер.

вища

1998

2020

2019

+

 

+

+

+

+

9

Муляр

Оксана Станіславівна

Учитель української

 мови і літ.

вища,

старший вчитель

1998

2020

2020

+

 

+

+

+

+

10

Бабахідзе

Аліна

Василівна

Учитель російської мови та світової  літер.

друга

2014

2020

2018

+

 

+

+

+

+

11

Мовчан

Людмила Степанівна

Учитель російської мови та світової  літер.

вища,

 старший учит.

1979

2020

2017

+

 

+

+

+

+

12

Ізваріна

Олена

Віталіївна

Учитель

англійської мови

перша

1998

2020

2016

+

 

+

+

+

+

13

Богачук 

Світлана Леонідівна

Учитель

англійської мови

перша

2001

2020

2016

+

 

+

+

+

+

14

Клімішина

Тетяна

Миколаївна

Учитель

англійської мови

перша

2007

2020

2018

+

 

+

+

+

+

15

Маліновський

Микола

 Іванович

Учитель історії, правознавства

перша

1989

2020

2018

+

 

+

+

+

+

16

Маліновська

Світлана Миколаївна

Учитель історії, правознавства

перша

1989

2020

2018

+

 

+

+

+

+

17

Оліх

Ігор

Іванович

Учитель історії,

трудового навчання

перша

2010

2020

2019

+

 

+

+

+

+

18

Клімішина

Тетяна

Захарівна

Учитель

математики

вища

1999

2020

2017

+

 

+

+

+

+

19

Клімішин

Аліна

Яківна

Учитель

математики, інформатики

друга

2007

2020

2019

+

 

+

+

+

+

20

Мачульська

Тетяна

Петрівна

Учитель

біології

     вища

 

2001

2020

2018

+

 

+

+

+

+

21

Кулик 

Катерина

Павлівна

Учитель математики

вища

2019

2020

2018

+

 

+

+

+

+

22

Мазур

Євгенія  Іванівна

Учитель фізики, інформатики

вища

2020

2020

2016

+

 

+

+

+

+

23

Скворцова