Методична робота

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУСОВУ ПЕРЕПІДГОТОВКУ

 

ГРАФІК КУРСІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МЕТОДИЧНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ

 

ДЕКАДА ВІДКРИТИХ УРОКІВ В 2020 РОЦІ

 

 В 2015-2020 навчальному році педагогічний колектив школи  буде  працювати над реалізацією комплексно-цільової програми «Від сучасних технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня  та підготовки його до життя в сучасних умовах».

Реалізація проблеми проводиться по етапах:

2015-2016 р.р. – теоретичне дослідження науково-методичної проблеми.

Мета :

-         ознайомлення з теоретичними засадами методичної проблеми;

-         вивчення науково-теоретичних засад, формування професійної компетентності вчителя, її сутності, структури, змісту;

2016-2019 р.р. – практичні дослідження науково-методичної проблеми.

Мета:

-         опрацювання змісту, засвоєння методики реалізації проблемної теми (забезпечення проектувального розвитку системи);

-         реалізація змісту і завдань, створення власного досвіду (забезпечення оперативного розвитку системи);

-         апробація формування моделі вчителя, як компетентного фахівця;

-         апробація освітньої моделі у педагогічній діяльності;

-         розробка і апробація системи соціально-педагогічної підготовки вчи теля до педагогічної діяльності в інноваційних умовах.

2019-2020 р.р. – підбиття підсумків роботи над педагогічною проблемою.

Мета:

-         здійснення моніторингу динаміки змін роботи над проблемою, оцінка рівня саморегуляції вчителів;

-         оприлюднення загальних підсумків впровадження проблемного питання, підготовка матеріалів з цього питання.

 

План

реалізації науково-методичної проблеми:

«Від сучасних технологій освіти через педагогічну майстерність вчителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах»

 

Мета: Удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, підвищення науково-теоретичного й загально культурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності, розвиток їх творчої ініціативи, формування в них готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку.

Головне завдання методичної роботи: створення умов для постійного творчого та фахового зростання кожного педагога, забезпечення професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в суспільстві.

Пріоритети: оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу.

 

Загальні напрями в організації методичної роботи:

 

1. Підвищення педагогічної майстерності вчителів через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвитку їх творчої ініціативи.

2. Упровадження в навчально-виховний процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних проектів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації.

3. Забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість процесу навчання на розвитокособистості учня. Встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів.

4. Створення методичного супроводу роботи молодих вчителів щодо успішної адаптації до роботи в школі та підвищення рівня професійної компетентності.

5. Активізація видавничої діяльності вчителів та участь в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі.

6. Підвищення ІКТ-компетентності педагогів із метою ефективної інформатизації освітнього процесу.

7. Удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності в процесі навчання з урахуванням сучасних досягнень педагогіки.

8. Здійснення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу.

 

Структура внутрішньошкільної методичної роботи

 

Технологічний підхід до методичної роботи, який включає в себе систему заходів, спрямованих на визначення чітких процесуальних характеристик (що, як і в якій послідовності, у якому обсязі слід робити), сприятиме вирішенню проблем якості шкільної освіти, які знаходяться в епіцентрі уваги методичної роботи:

-         кадрове та науково – методичне забезпечення навчально – виховного процесу;

-         створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогів;

-         проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів;

-         вивчення та впровадження в практику ефективних методик та нових освітніх технологій навчання та виховання.

 

Педагогічна мета роботи над єдиною методичною проблемою:

Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти шляхом:

-   зміцнення навчально-методичної бази школи, її подальшої комп’ютеризації технікою нового покоління, забезпечення доступом до мережі Інтернет;

-   створення умов для більш широкого застосування електронних засобів навчального призначення;

-   забезпечення використання нових технологій навчання й виховання, використання комп’ютерних технологій під час вивчення різних предметів навчального плану;

-   зміни традиційних форм методичної роботи на інноваційні ;

-   створення авторських та адаптованих програм, факультативних навчальних курсів, спецкурсів, гуртків;

-   популяризації кращого досвіду роботи педагогів школи;

-   забезпечення повного й ефективного використання варіативної складової навчальних планів;

-   всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та обдарувань.

 

Форми та методи роботи:

-         педагогічні ради, інструктивно-методичні наради, наради при директорові, тижні педагогічної майстерності;

-         відвідування уроків, позакласних заходів з метою дослідження впливу модернізації змісту і форм методичної роботи на якість навчально-виховного процесу;

-         діагностика, анкетування вчителів, учнів та їх батьків, моніторинг освітніх результатів та їх динаміка;

-         видання наказу про підсумки роботи педагогічного колективу школи над науково-методичною проблемою.

 

Очікування результату роботи над науково-методичною проблемою школи:

-         підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

-         використання набутого досвіду більшістю педагогів школи;

-         вдосконалення змісту, форм і методів внутрішкільної методичної роботи;

-         високий рівень навчальних досягнень учнів;

-         сприятливий психологічний мікроклімат у колективі.

 

І етап (2015-2016 навчальний рік)

Організаційно-теоретичний

 Зміст роботи:

-         теоретичне осмислення та обґрунтування проблеми, вивчення рекомендованої літератури;

-         формування позитивної мотивації педагогів до реалізації нової мети навчання та виховання;

-         ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим передовим педагогічним досвідом з даної проблемної теми;

-         вироблення єдиної системно-комплексної роботи над проблемою через ШМО вчителів-предметників;

-         оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної теми.

 

Завдання:

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Аналіз дослідження професійної діяльності педагогічних працівників, визначення єдиної науково-методичної проблеми

Серпень 2015 рік

Голова МР, голови МО

 

2.

Спрямувати роботу ШМО на реалізацію єдиної методичної проблеми

Протягом року

Голови МО

 

3.

Вивчення літератури з науково-методичної проблеми

Протягом року

Голова МР

 

4.

Співбесіда з учителями з питань роботи над єдиною методичною проблемою.

Вересень 2015 року, травень 2016 року

Голова МР

 

5.

Скласти перелік рекомендованої літератури з науково-методичної проблеми

Вересень 2015 року

Голова МР

 

6.

Обговорення відповідних до науково-методичної проблеми статей періодичної літератури.

Протягом року

МР

 

7

Педагогічний лекторій «Мотивація – рушійна сила в навчанні учнів»

Грудень 2015 року

Голова МР, практичний психолог

 

8

Оформити довідково-інформаційний куточок з проблемної теми.

Вересень 2015 року

Голова МР

 

9

Педагогічна рада в рамках роботи над єдиною методичною проблемою:

«Розвиток педагогічної творчості вчителя .

«Проектування педагогічної діяльності вчителя як засіб становлення ключових компетенцій суб’єктів освітнього простору»

Жовтень

2015 року

 

 

 

Грудень

2015 року

Голова МР,

вчителі

 

10

Організувати роботу творчої групи з єдиної методичної проблеми

Вересень

 2015 року

Голова МР

 

11

Вивчення досвіду роботи педагогів району, області, які працюють над аналогічною проблемою

Протягом року

Голова МР

 

 

 

ІІ етап (2016-2017 навчальний рік)

Організаційно-моделюючий

Зміст роботи:

- спрямування всіх напрямів внутрішкільної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагога у контексті реалізації проблемного питання;

- організація наставництва, консультацій для молодих вчителів;

- організація взаємовідвідування уроків та виховних заходів;

- організація дієвої самоосвітньої роботи вчителів із визначеної проблеми.

Завдання:

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Спрямування всіх напрямів внутрішкільної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагога у контексті реалізації проблемного питання

Протягом року

Голова МО

 

2

Практичний семінар «Теорія і практика проведення сучасного уроку»

Жовтень

2016 року

Творча група

 

3

Круглий стіл:

·        система роботи з обдарованими учнями;

·        робота з невстигаючими учнями та її роль у системі підвищення навчальних досягнень учнів

 

Грудень 2016 року

 

 

 

Лютий 2013 року

 

Голова МР

 

 

 

Голова МР

 

4

Педагогічна рада в рамках роботи над єдиною науково-методичною проблемою «Діалогова взаємодія як новий методологічний підхід до побудови навчально-виховного процесу»

«Формування у школярів потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж усього життя на основі впровадження інноваційних технологій навчання»

Жовтень  2016 року

 

 

 

 

Березень 2017 року

Голова МР, вчителі

 

 

 

 

Директор школи

 

5

Взаємовідвідування уроків, позаурочних та виховних заходів

Протягом року

Голова МР,

Голови ШМО

 

6

Педагогічні читання

«О.Захаренко – видатний український педагог, громадський діяч»

Грудень  2016 року

Голова МР

 

  

ІІІ етап (2017-2018 навчальний рік)

Практичне дослідження проблеми

Зміст роботи:

-         розвиток ініціативи і творчості кожного педагога на впровадження результатів наукових досліджень у практику своєї роботи;

-         апробація існуючого досвіду роботи;

-         організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів, використання вчителями запропонованих методичних рекомендацій;

-         стимулювання творчості, демонстрація позитивних здобутків, створення атмосфери в пошуках;

 

Завдання:

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Спрямування всіх напрямів внутрішкільної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагога у контексті реалізації проблемного питання

Протягом року

Голова МР

 

2

Діагностичне дослідження «Моніторинг навчальних досягнень учнів»

Жовтень 2017 року

Травень 2018 року

Голова МР, вчителі

 

3

Педагогічні читання «Сучасні педагогічні технології. Їх актуальність в процесі піднесення навчальних досягнень учнів

Січень 2018 року

Голова МР

 

4.

Фестиваль педагогічних ідей

Березень  2014 року

Голова МР

 

5.

Взаємовідвідування уроків, позаурочних і виховних заходів

Протягом року

Голова МР,

Голови ШМО

 

6.

Педагогічна рада в рамках роботи над єдиною науково-методичною проблемою «Розвиток інтелектуальних і практичних навичок учнів під час навчання»

Жовтень  2017 року

Голова МР, вчителі

 

7.

Педагогічні читання «Сучасні педагогічні технології: освітньо-розвивальний потенціал, класифікація, зміст»

Березень 2018 року

Голови ШМО

 

8

Педагогічна конференція «Сприяння творчому розвитку особистості. Пе-дагогіка співробітництва »

Квітень 2018 року

Голови ШМО

 

 

ІVетап (2018-2019 навчальний рік)

Результативно-узагальнюючий

 

Зміст роботи:

- спрямування роботи всіх методичних структур над єдиною науково-методичною проблемою;

- випуск друкованої продукції з досвіду роботи над проблемою;

- творчі звіти вчителів за результатами роботи над проблемною темою;

- проведення моніторингу навчальних досягнень учнів;

- корективи педагогічної діяльності.

Завдання:

№ пп

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Вивчення стану викладання предметів в аспекті реалізації науково-методичної проблеми

Протягом року

Адміністрація

 

2

Вивчення результативності втілення проблеми:

-         анкетування учнів;

-         батьків;

-         педагогічних працівників

Лютий, травень 2019 року

Голова МР, практичний психолог, класні керівники

 

3

Моніторинг навчальних досягнень учнів

Травень 2019 року

Голова МР, вчителі

 

4

Педагогічна конференція «Особистісно орієнтований підхід до росту професійної майстерності педагогічних працівників»

Квітень 2019 року

Голова МР

 

5

Педагогічна рада в рамках роботи над єдиною науково-методичною проблемою «Формування успішного освітнього середовища»

Грудень 2018 року

Голова МР, вчителі

 

6

Проведення предметних тижнів

Протягом року

Голова РМ, вчителі

 

7.

Педагогічна виставка «Скарбниця педагогічної творчості»

Травень 2015 року

Голова МР,

вчителі

 

  

Vетап (2019-2020 навчальний рік)

Підсумковий

Зміст роботи:

-         систематизація матеріалу, напрацьованого педагогічним колективом з даною проблемо;

-         узагальнення та аналіз роботи над єдиною науково-методичною проблемою, вироблення практичних рекомендацій;

-         визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду.

 

Завдання:

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Звіти методичних об’єднань  про наслідки роботи над проблемою

Березень 2020 року

Керівники

МО

 

2

Проведення майстер-класів кращих вчителів за результатами роботи над проблемою

Жовтень 2019 року – квітень 2020 року

Голова МР, вчителі

 

3.

Підготовка і проведення ярмарки педагогічних ідей «Сучасний педагог – сучасний урок»

Квітень  2020 року

Голова МР, вчителі

 

4

Педагогічна рада в рамках роботи над єдиною проблемою: «Формування особистості учня і підготовки сних умовах».

«Формування інноваційної компетентності і культури учителів та використання ними сучасних сучасних освітніх технологій у педагогічному процесі»

Жовтень 2019 року

 

 

Грудень 2019 року

 

 

Голова МР, вчителі

 

5

Методична конференція за підсумками роботи над проблемою (презентація роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою)

Травень 2016 року

МР

 

6

Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад

Травень-червень 2016 року

Голова МР, творча група

 

7

Популяризація кращого досвіду роботи через методичний бюлетень, буклети, публікації, інтернет-портали

Протягом року

Голова МР, вчителі